twitter
en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
4/2022
vol. 124
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Hipoplazja dołka u dzieci – obserwacje własne

Anna Niwald
1
,
Katarzyna Piasecka
1
,
Anna Cybulska-Wiktorowicz
1
,
Mirosława Grałek
1

1.
Department of Pediatric Ophthalmology, Maria Konopnicka University Pediatrics Center, Independent Public Healthcare Center – Central Teaching Hospital of the Medical University of Lodz, Poland
KLINIKA OCZNA 2022, 124, 4: 216-221
Data publikacji online: 2022/10/27
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Hipoplazja dołka jest definiowana jako zaburzenie rozwojowe plamki z relatywnie zachowaną neuroretiną. Może być przyczyną obniżonej ostrości wzroku i innych współistniejących zaburzeń narządu wzroku. Podczas badania oftalmoskopowego w oku z hipoplazją dołka nie ma zasadniczo refleksów plamkowych lub są one słabo zaznaczone. Zmiany morfologiczne dołka są widoczne w badaniu optycznej koherentnej tomografii plamki (optical coherent tomography – OCT). Wyróżnia się 4 stopnie hipoplazji dołka. Celem pracy jest ocena oftalmoskopowa, obrazowa (OCT) i czynnościowa plamki siatkówki u dzieci z hipoplazją dołka.

Materiał i metody
Badaną grupę stanowiło 8 młodocianych pacjentów (4 chłopców i 4 dziewczynki) w wieku 6–18 lat, u których stwierdzono hipoplazję dołka. Dzieci miały wykonane badania okulistyczne, z oceną ostrości wzroku, dna oka i OCT plamki.

Wyniki
Ostrość wzroku była obniżona w jednym lub w obojgu oczach u siedmiorga dzieci, wahała się od poczucia światła (w oku ze współistniejącymi zmianami w nerwie wzrokowym) do 5/6. U większości dzieci stwierdzono obuoczny lub jednooczny brak refleksów plamkowych lub ich osłabienie. U wszystkich rozpoznano za pomocą OCT hipoplazję dołka i określono stopień jego niedorozwoju.

Wnioski
Nieprawidłowy obraz oftalmoskopowy plamki, z zaburzonymi refleksami świetlnymi, jest wskazaniem do pogłębienia diagnostyki. Brak wytłumaczenia dla obniżonej ostrości wzroku, przy zachowanych refleksach plamkowych jest również, jak pokazują nasze badania, uzasadnieniem do nieinwazyjnego badania, jakim jest OCT plamki. Badanie OCT plamki jest konieczne do rozpoznania hipoplazji dołka i klasyfikacji stopnia nasilenia zmian. Zaawansowany niedorozwój dołka wpływa na obniżenie ostrości wzroku i może ograniczać inne funkcje wzrokowe.Introduction
Foveal hypoplasia is defined as a developmental disorder of the macula with a relatively preserved neuroretina. The condition may cause reduced visual acuity and other coexisting ocular disorders. On ophthalmoscopic examination, macular reflexes in the eyes with foveal hypoplasia are either absent or diminished. Morphological changes in the fovea can be visualized by optical coherence tomography (OCT). Four grades of foveal hypoplasia have been distinguished. The aim of the study was to perform an ophthalmoscopic, imaging (OCT), and functional assessment of the retinal macula in children with foveal hypoplasia.

Material and methods
The study group consisted of eight pediatric patients (four boys and four girls), aged between 6 and 18 years, who were diagnosed with foveal hypoplasia. The children underwent ophthalmic examinations including the assessment of visual acuity and eye fundus, and macular OCT.

Results
Visual acuity was impaired in one or both eyes in seven children, ranging from the sense of light (in the eye with coexisting optic nerve pathologies) to 5/6. In the majority of children, macular reflexes were found to be absent or diminished either in one or both eyes. In all the patients, foveal hypoplasia was diagnosed on the basis of OCT findings and graded.

Conclusions
Abnormal ophthalmoscopic appearance of the macula, exhibiting anomalous light reflexes, is an indication for a more detailed diagnostic approach. Our studies show that unexplained reduced visual acuity with preserved macular reflexes also justifies performing a non-invasive OCT examination of the macula. Macular OCT imaging is necessary for making the diagnosis of foveal hypoplasia and grading the severity of the condition. Severe foveal hypoplasia reduces visual acuity and may impair other visual functions.

słowa kluczowe:

hipoplazja dołka, dziecko, optyczna koherentna tomografia plamki, ostrość wzroku

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.