twitter
en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank

KLINIKA OCZNA/ACTA OPHTHALMOLOGICA POLONICA jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem naukowym skierowanym do okulistów i specjalistów nauk o widzeniu. Kwartalnik publikuje prace oryginalne, wyniki badań klinicznych, prace poglądowe i opisy przypadków.

KLINIKA OCZNA/ACTA OPHTHALMOLOGICA jest oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Rocznie publikowane są 4 wydania czasopisma.

Open access journal without publication fees


Kategorie publikowanych artykułów:
- prace kliniczne
- prace doświadczalne
- prace poglądowe, metaanalizy - manuskrypty będą przyjmowane pod warunkiem, że stanowią systematyczny, jakościowy i aktualny przegląd literatury dotyczącej zagadnień klinicznych i doświadczalnych. Redakcja zwraca szczególną uwagę na edukacyjny wymiar zgłaszanych prac poglądowych.
- opisy przypadków - powinny stanowić dobrze udokumentowane przedstawienie przypadku istotnego z klinicznego punktu widzenia.
- zapisy kronikarskie, wspomnienia pośmiertne, sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i zjazdów zagranicznych, listy do redakcji

Redakcja przyjmuje do druku manuskrypty w języku angielskim (preferowany amerykański angielski) i polskim. Artykuły napisane w języku polskim będą tłumaczone na język angielski przez wydawcę.

Standardy etyczne

W pracach opisujących doświadczenia z udziałem ludzi należy podać, czy postępowanie badawcze było zgodne z zasadami Deklaracji Helsińskiej z 1975r, nowelizowanej w 2000r. (określającej międzynarodowe zasady dotyczące prowadzenia badań w medycynie, zakazującej ujawniania danych pacjentów, takich jak imię, nazwisko, inicjały, numer historii choroby) oraz
ze standardami etycznymi ustalonymi przez komitet odpowiedzialny za tego rodzaju eksperymenty (ustanowiony w danej instytucji lub regionie). Pacjenci mają nienaruszalne prawo do zachowania prywatności, na ujawnienie danych o sobie muszą wyrazić zgodę. Niedopuszczalne jest publikowanie informacji osobistych (ani w postaci opisów, ani obrazów czy innych elementów identyfikujących), chyba że jest to uzasadnione ze względu na sens podanej w artykule informacji naukowej, a pacjent wyraził jednoznaczną zgodę na piśmie.


Konflikt interesów
Wszyscy autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich relacji finansowych i osobistych z innymi osobami lub instytucjami, które mogłyby w niewłaściwy sposób wpłynąć na kształt pracy.
Konflikt interesów może zachodzić między innymi w wypadku zatrudnienia w placówce finansującej publikację, konsultacji, akcjonariatu, honorariów, świadczenia płatnych ekspertyz, aplikacji/rejestracji patentowych, grantów lub innych projektów związanych z finansowaniem.
Autorzy muszą ujawnić wszelkie konflikty interesów w formie oświadczenia „Authors’ declaration form”/„ZGODY I OŚWIADCZENIA AUTORÓW” (wzór oświadczenia znajduje na końcu strony).

Zgłaszanie pracy i weryfikacja/Oświadczenia
Zgłaszając artykuł należy dołączyć oświadczenie o tym, że
- praca nie była dotychczas publikowana (z wyjątkiem w formie streszczenia lub w ramach opublikowanego wykładu lub pracy naukowej lub w formie elektronicznej „preprint”)
- nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie
- jej publikacja została zatwierdzona przez wszystkich autorów oraz odpowiedzialne organy/instytucje, w których praca została przeprowadzona
- jeśli praca zostanie zaakceptowana, nie będzie opublikowana w innym miejscu, w tej samej formie, w języku angielskim lub w dowolnym innym języku (w tym elektronicznie) bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
W celu weryfikacji oryginalności artykuł może zostać sprawdzony przy pomocy portalu Crosscheck.

Wkład pracy autorów
Autorzy składają oświadczenie ujawniające indywidualny wkład poszczególnych autorów w powstawanie artykułu. Informujemy, że Redakcja przestrzega najwyższych standardów w publikacjach naukowych i współpracę z autorami opiera na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób lub podmiotów w powstanie publikacji. Oświadczenie, że wszyscy autorzy zatwierdzili ostateczną wersję artykułu powinno zostać zawarte w formularzu „Authors’ declaration form / ZGODY I OŚWIADCZENIA AUTORÓW”.

Prawa Autorskie
Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację.
Klinika Oczna/Acta Ophthalmologica jest czasopismem publikowanym w systemie Open Access, wszystkie artykuły są objęte licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Licencja (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie materiału w dowolnym formacie i nośniku oraz na przekształcanie materiałów, pod warunkiem że oryginalne dzieło jest odpowiednio cytowane oraz materiały zależne będą również obejmowane tą samą licencją.

Źródła finansowania
Autorzy są zobowiązani do wskazania, kto zapewnił wsparcie finansowe dla przeprowadzenia badań i/lub przygotowania artykułu oraz do krótkiego opisania roli sponsora (sponsorów) w tworzeniu projektu badania, w gromadzeniu, analizie i interpretacji danych, w pisaniu artykułu oraz decyzji o zgłoszeniu pracy do publikacji; w przypadku braku zaangażowania sponsora w powyższe działania, należy ten fakt zaznaczyć.

Język
Do publikacji przyjmowane są prace w języku angielskim (preferowany angielski amerykański) oraz polskim. Manuskrypty napisane po polsku będą tłumaczone na język angielski przez wydawcę.

Zgłaszanie prac
Aby zgłosić pracę należy wysłać artykuł przez stronę Editorial System (https://www.editorialsystem.com/ko).

Proces recenzji
Artykuły są oceniane pod względem merytorycznym oraz ze względu na to, czy prezentują nowe spostrzeżenia dotyczące badań, nowy sposób myślenia i wkład w ich rozwój, zmiany praktyki klinicznej lub postrzegania choroby. Składając pracę, wszyscy autorzy artykułu wyrażają zgodę się na jej publikację. Podpis autora do korespondencji na liście zgłoszeniowym oznacza, że ten warunek został spełniony.
Przesłane artykuły są najpierw ocenianie przez redaktorów Kliniki Ocznej.
Manuskrypty niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Artykuły niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi poniżej są odsyłane do autorów przed procesem recenzji celem korekty.
Podczas rejestracji w Editorial System każdej pracy zostaje przydzielony numer referencyjny. Po akceptacji przez redakcję, prace wysyłane są do co najmniej 2 niezależnych recenzentów, celem oceny merytorycznej pracy. Redaktor odpowiada za ostateczną decyzję dotyczącą akceptacji lub odrzucenia artykułów. Decyzja redaktora jest ostateczna.

Pozwolenia
Autorzy, którzy użyli materiałów pochodzących z innych źródeł, muszą załączyć pisemne pozwolenie na reprodukcję od ich autora i wydawcy.
Pisemne oświadczenie od przynajmniej jednego autora potrzebne jest w przypadku pracy, która jest w trakcie przygotowania do publikacji, nieopublikowanego jeszcze artykułu czy komunikatu.

Odpowiedzialność prawna
Redaktor Naczelny oraz Redakcja czasopisma dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w „Klinice Ocznej” były wiarygodnie i dokładne. Jednak opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów lub reklamodawców. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w „Klinice Ocznej” powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.

Przygotowanie manuskryptu
Manuskrypt należy przygotować według następujących wytycznych:
- tekst powinien być w formacie jednokolumnowym, wyraźny, czytelnie przygotowany, bez dodatkowego formatowania (wyjustowanie, rozspacjowanie). Większość formatowania zostanie usunięta na etapie przygotowywania artykułu do publikacji przez wydawcę.
- dozwolone jest zastosowanie pogrubionej czcionki, kursywy, indeksów górnych i dolnych, itp.
- przygotowując tabelę należy użyć jednego rodzaju formatowania dla każdej tabeli. Tabele powinny być opracowane czytelnie
- proszę załączyć tabele i ryciny w osobnych plikach w trakcie przesyłania manuskryptu. Należy zaznaczyć w tekście miejsca, w których mają być umieszczone poszczególne tabele i ryciny.
- należy stosować tylko skróty standardowe. Pierwszy raz skracany termin zapisuje się w tekście w postaci rozwiniętej, a przy niej w okrągłym nawiasie podaje się skrót (ten wymóg nie dotyczy jednostek miar). Streszczenie i tytuł pracy nie powinny zawierać żadnych skrótów.
- prace powinny być dobrze opracowane stylistycznie. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów zaleca się korzystanie z narzędzi sprawdzania pisowni typu „spell-check”.
- wszystkie strony łącznie z bibliografią, rycinami, podpisami i tabelami powinny być kolejno ponumerowane na dole strony.

Preferowana objętość prac zgłaszanych do publikacji


Rodzaj artykułu

Liczba słów w streszczeniu

Liczba słów w tekście pracy

Maks. liczba piśmiennictwa

ryciny/tabele limit

Praca oryginalna

200

3000

40

~8

Praca poglądowa

200

~2500

80

~5

Opis przypadku

200

1500

15

5

List do redakcji

N/A

600

5

1


Strona tytułowa
Strona tytułowa powinna zawierać:


- pełne imię i nazwisko Autora (Autorów) oraz tytuł naukowy


- tytuł pracy


- pełną nazwę ośrodka z którego wywodzą się Autorzy wraz z imieniem, nazwiskiem i tytułem naukowym kierownika ośrodka


- adres do korespondencji (również adres email)


- słowa kluczowe w liczbie od 3 do 6.Abstrakt


Manuskrypt powinien posiadać usystematyzowany abstrakt o objętości nie przekraczającej 250 słów. Dla prac oryginalnych abstrakt powinien składać się z czterech akapitów zatytułowanych: Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski - każda sekcja powinna krótko opisywać cel badania, sposób jego przeprowadzenia, najważniejsze wyniki i wnioski wyciągnięte z wyników badania.


W pracach kazuistycznych i poglądowych streszczenie powinno w sposób zwięzły opisywać podjęty temat.Słowa kluczowe
Należy podać 3-6 słów kluczowych (MeSH), używając amerykańskiej pisowni i unikając słów ogólnikowych oraz w liczbie mnogiej. Podawane mogą być tylko skróty powszechnie używane w danej dziedzinie. Słowa kluczowe zostaną użyte w celu indeksowania.Układ pracy
1. Wprowadzenie powinno zawierać naukowe uzasadnienie i cel badania lub w przypadku pracy poglądowej - cel artykułu.


2. Materiał i metody - w tej sekcji należy przedstawić zasady selekcji do grupy badawczej i kontrolnej, wskazać wiek, płeć badanych oraz kryteria włączenia i wyłączenia z badania (okoliczności wykluczenia z badania powinny zostać jasno opisane) a także metody randomizacji. Protokół pozyskiwania danych, badane parametry oraz metody pomiaru powinny zostać przedstawione w szczegółowy sposób umożliwiający odtworzenie wyników badania. W przypadku korzystania z metodyki publikowanej uprzednio, jej opis konieczny jest jedynie gdy dokonywane są znaczące modyfikacje; inaczej wystarczy stosowne cytowanie. Należy również uzasadnić wybór danej metody badania wraz z oceną jej ograniczeń. Jeżeli w pracy wykorzystywane są leki należy podać ich nazwę międzynarodową, dawkę i drogę podania. Metody analizy statystycznej powinny zostać dokładnie opisane aby umożliwić weryfikację wyników. Należy uzyskać świadomą zgodę pacjenta na wykorzystanie jego danych - zgoda powinna zostać udokumentowana w tekście manuskryptu. Ponadto w przypadku zdjęć lub szczegółowych danych naruszających prywatność należy załączyć do manuskryptu kopię pisemnej zgodą pacjenta na publikację wizerunku. Należy również podać informację o zgodzie lokalnej komisji etycznej.


3. Wyniki - akapit powinien zawierać zwięzłe streszczenie uzyskanych wyników z wykorzystaniem tabel, wykresów i ilustracji. Dane z tabel i rycin nie powinny być powtarzane w tekście, jedynie opisane. Należy podać przypadki wykluczenia z badania (np. rezygnacje) oraz powikłania leczenia. Należy podkreślić najważniejsze spostrzeżenia.


4. Dyskusja - zawiera omówienie uzyskanych wyników (bez ich powtarzania); w tej części pracy należy uwzględnić znaczenie wyników badania, jego ograniczenia oraz odnieść się do innych dostępnych badań (cytowania).


5. Wnioski - powinny odnosić się do celu pracy. Stawiane hipotezy powinny mieć uzasadnienie w otrzymanych wynikach.


6. Podziękowania - wszystkie osoby, które nie spełniają kryteriów autorstwa, ale przyczyniły się do powstania pracy, powinny być wymienione w podziękowaniach. Są to kierownicy zakładów, pracownicy techniczni oraz osoby pomocne przy pisaniu tekstu. Należy również podziękować za wsparcie finansowe lub materialne i ujawnić ich źródło.Skróty


Skróty, których nie można uniknąć powinny zostać objaśnione dwukrotnie: 1) przy pierwszym użyciu terminu skracanego w streszczeniu i 2) przy pierwszym użyciu w dalszej części artykułu. Należy zapewnić spójność skrótów w całym manuskrypcie.Jednostki


Wykorzystane w pracy dane powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układu Jednostek Miar (SI). Jeśli podawane są inne jednostki, należy podać ich odpowiednik w SI.Przypisy


Przypisów należy używać oszczędnie i numerować je kolejno w całym artykule.


Można korzystać z funkcji umieszczania przypisów w treści artykułu, w przeciwnym razie należy wskazać pozycję przypisów w tekście i wymienić je osobno na końcu artykułu. Nie należy umieszczać przypisów w bibliografii.Ryciny


Ryciny powinny mieć rozdzielczość co najmniej 300 dpi; dopuszczalne rozszerzenia plików to tif, jpg, ppt, xls. Wszystkie ryciny (zdjęcia, wykresy, diagramy) powinny być załączane jako osobne pliki i kolejno ponumerowane według kolejności w tekście. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację.Tabele


Tabele powinny być załączane jako oddzielne pliki do edycji (nie jako obrazy). Wszystkie tabele powinny być kolejno ponumerowane według kolejności w tekście. Podpisy należy umieszczać pod tabelą. Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tekście.Piśmiennictwo


Wszystkie cytowane w tekście pozycje muszą być umieszczone w spisie piśmiennictwa, i odwrotnie. Nie zaleca się umieszczania w bibliografii nieopublikowanych wyników, ale mogą być one wspomniane w tekście artykułu. W przypadku cytowania artykułów przyjętych do publikacji należy zamieścić dopisek „w druku”.Piśmiennictwo powinno być tworzone z należytą starannością, z zalecanym użyciem numeru DOI. Numer DOI jest niezmienny, może być wykorzystywany do cytowania artykułów jeszcze nie opublikowanych (w druku), kiedy nie są znane pełne dane dotyczące publikacji ale artykuł jest już dostępny w formie elektronicznej.


Przykład cytowania z użyciem numeru DOI artykułu, który nie został jeszcze opublikowany:


VanDecar JC, Russo RM, James DE, Ambeh WB, Franke M (2003). Aseismic continuation of the Lesser Antilles slab beneath northeastern Venezuela. Journal of Geophysical Research, https://doi.org/10.1029/2001JB000884.


Wykaz piśmiennictwa powinien zawierać aktualne pozycje ponumerowane według kolejności cytowań w tekście. Odniesienia cytowane w tabelach lub podpisach rycin muszą być ponumerowane w zgodności z odniesieniami cytowanymi w tekście. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać nazwiska i inicjały imienia pierwszych trzech autorów - jeśli autorów jest więcej wprowadza się skrót „i wsp.” („et al.”).


Podając nazwę czasopisma powinno korzystać się ze skrótów wymienionych w wykazie Index Medicus.Pozycje piśmiennictwa powinny mieć następujący układ:


- artykuł w czasopiśmie:


Lahita R, Kluger J, Drayer DE, et al. Antibodies to nuclear antigens in patients treated with procainamide or acetylprocainamide. N Engl J Med 1979; 301: 1382-1385.


- artykuł z opublikowaną erratą:


Koffler D, Reidenberg MM. Antibodies to nuclear antigens in patients treated with procainamide or acetylprocainamide [published erratum appears in N Engl J Med 1979; 302: 322-325]. N Engl J Med 1979; 301: 1382-1385.


- artykuł w formie elektronicznej:


Drayer DE, Koffler D. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1: [24 screens]. Available from: URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.


- artykuł bez informacji o autorze


Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84: 15.


- książka


Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Delmar Publishers, Albany 1996.


- książka (redaktor jako autor)


Norman IJ, Redfern SJ (ed.). Mental health care for elderly people. Churchill Livingstone, New York 1996.


- książka (instytucja jako autor i wydawca)


Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. The Institute, Washington 1992.


- rozdział w książce


Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM (ed.). Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. Raven Press, New York 1995; 465-478.


- sprawozdanie z konferencji


Kimura J, Shibasaki H (eds.). Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10 th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.


- streszczenie z konferencji


Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7 th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland.


Należy unikać cytowania abstraktów i prac poglądowych. Nieopublikowane obserwacje ani osobiste uwagi nie mogą być wykorzystane jako pozycje piśmiennictwa - w razie potrzeby takie materiały mogą być wspomniane w dyskusji.Materiały dodatkowe
Materiały dodatkowe takie jak aplikacje, obrazy, filmy i pliki dźwiękowe mogą być publikowane w wersji elektronicznej artykułu. Materiały dodatkowe powinny zostać opatrzone zwięzłym opisem każdego pliku i załączone wraz z manuskryptem. W razie potrzeby wprowadzenia zmian w materiałach dodatkowych na dowolnym etapie należy dostarczyć poprawiony plik - nie dodawać adnotacji ani poprawek w poprzedniej wersji.


Należy wyłączyć opcję śledzenia zmian w plikach Microsoft Office.Standardy medyczne i procedury
Wydawnictwo Termedia zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Uważnie śledzimy stowarzyszenia branżowe, takie jak Komitet Etyki Publikacji (COPE), Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (ICJME) i Światowe Stowarzyszenie Redaktorów Medycznych (WAME), które określają standardy i dostarczają wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań.Korekta językowa
Zmiany w pracy po korekcie językowej powinny być ograniczone tylko do błędów drukarskich; inne zmiany będą naliczone autorom. Aby zachować płynność procesu publikacji prace po korekcie językowej powinny zostać sprawdzone przez autorów i odesłane w ciągu 48h drogą elektroniczną, faksem lub pocztą kurierską. Jeśli wydawca nie otrzyma odpowiedzi od autorów w ciągu 10 dni, uznaje się, że artykuł nie wymaga poprawek i zostanie opublikowany.Obowiązki i odpowiedzialność autorów
Autor jest zobowiązany do przygotowania i przesłania artykułu zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję czasopisma. Ponadto autor jest zobowiązany do złożenia redakcji uzupełnionego oświadczenia, w którym zostanie zawarte: oświadczenie o oryginalności treści artykułu (praca jeszcze nigdzie nieopublikowana), integralność praw autorskich innych osób, brak konfliktu interesów lub jego opisanie, a także pozwolenie na opublikowanie artykułu w czasopiśmie. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych relacji, które mogą być postrzegane jako stronniczość ich pracy.Kryteria autorstwa i/lub kto powinien być wymieniony jako współpracownik
Wydawnictwo Termedia w zakresie kryteriów autorstwa i / lub kto powinien być wymieniony jako współtwórca, przestrzega standardów zalecanych przez COPE (Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat tych kryteriów można znaleźć w raporcie COPE publicationeticsics.org/files/2003pdf12_0.pdfObowiązki i odpowiedzialność recenzentów
Artykuły są recenzowane zgodnie z modelem "single blind review" i publikowane w systemie otwartego dostępu (open access). Recenzent dokonuje recenzji za pomocą systemu elektronicznego na podstawie pytań przygotowanych dla konkretnego czasopisma. Recenzent może również wysyłać indywidualne komentarze do opublikowania w treści artykułu.Obowiązki i odpowiedzialność redaktorów
Redaktorzy są odpowiedzialni za podjęcie decyzji, który z artykułów zostanie zaakceptowany do publikacji. Redaktorzy działają w wyważony, obiektywny i uczciwy sposób, wykonując swoje obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.


W ramach procesu redakcyjnego wszystkie nadesłane rękopisy są sprawdzane pod kątem plagiatu.


Zduplikowana publikacja ma miejsce, gdy autor ponownie wykorzystuje znaczne części własnej opublikowanej pracy lub innego autora bez podania odpowiednich odnośników.


Rękopisy, w których wykryto plagiat podlegają dodatkowej indywidualnej ocenie na podstawie profesjonalnego raportu z iThenticate.Poniżej dostępny jest formularz oświadczenia dla autorów:


Deklaracja/Oświadczenie Autora


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.