twitter
en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2023
vol. 125
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czynniki prognostyczne obecności torbielowatego obrzęku plamki po operacji idiopatycznej błony nasiatkówkowej

Michał Post
1
,
Magdalena Durajczyk
2
,
Anna Okruszko
1
,
Maciej Mularczyk
3
,
Wojciech Lubiński
2
,
Dorota Polakowska
1
,
Jacek P. Szaflik
1

1.
Department of Ophthalmology, Independent Public Clinical Ophthalmology Hospital, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
2.
II Chair and Department of Ophthalmology, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
3.
Chair and Department of Normal and Clinical Anatomy, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
KLINIKA OCZNA 2023, 125, 1: 27-34
Data publikacji online: 2023/04/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel pracy
Ocena czynników prognostycznych obecności torbielowatego obrzęku plamki (CME) po operacji idiopatycznej błony nasiatkówkowej (ERM).

Materiał i metody
Badanie dwuośrodkowe, retrospektywne, kohortowe. Oceniono pacjentów poddanych witrektomii pars plana (PPV) z peelingiem ERM. Przed operacją oraz 3, 6, 12 miesięcy po PPV oceniono: ostrość wzroku do dali z najlepszą korekcją (BCVA, logMAR), parametry optycznej koherentnej tomografii oraz czynniki śródoperacyjne (kapsulotomia tylna, użycie steroidu, rodzaj tamponady, peeling ILM). W analizie statystycznej użyto jedno- i wieloczynnikowej regresji logistycznej z pooperacyjną obecnością CME jako wynikiem binarnym.

Wyniki
W badaniu oceniono 128 oczu (125 pacjentów). W obu grupach zaobserwowano istotną poprawę BCVA, przy czym poprawa BCVA była szybsza w grupie bez CME. W analizie jednoczynnikowej młody wiek pacjenta (OR 0,9, CI 0,84–0,96, p = 0,02), tamponada powietrzem (OR 8,62, CI 1,92–38,73, p = 0,005) lub olejem silikonowym (OR 2,31, CI 1,02–51,69, p = 0,048) były czynnikami ryzyka obecności CME po PPV. Śródoperacyjna kapsulotomia tylna i doszklistkowe podanie steroidów nie było związane z częstością CME. Czynnikiem ryzyka nowego, pooperacyjnego CME była tamponada powietrzem (OR 3,80, CI: 1,62–8,92, p = 0,002) oraz zwiększona przedoperacyjna grubość siatkówki (OR 1,01, CI: 1,00–1,01, p = 0,011). Jednakże w analizie wieloczynnikowej żaden z analizowanych parametrów nie był istotny statystycznie.

Wnioski
Obecność torbielowatego obrzęku plamki jest negatywnym czynnikiem rokowniczym po PPV u pacjentów z ERM. Wyższa częstość występowania CME nie jest związana ze stadium ERM ani czynnikami śródoperacyjnymi, takimi jak kapsulotomia tylna, śródoperacyjne podanie steroidów, peeling ILM, rodzaj tamponady.Aim
To determine the predictors of the presence of cystoid macular edema (CME) after idiopathic epiretinal membrane surgery.

Material and methods
A two-center retrospective cohort study. A review of consecutive patients with ERM who underwent pars plana vitrectomy with ERM peeling. The study involved an analysis of a set of factors at baseline and during one-year follow-up, including best-corrected visual acuity (BCVA, LogMAR) and optical coherence tomography markers, surgical factors (posterior capsulotomy, steroid use, type of tamponade, ILM peeling). The statistical model utilized uni- and multivariate logistic regression analyses with final CME presence as a binary outcome.

Results
One-hundred twenty eight eyes (125 patients) were enrolled in the study. A significant improvement in BCVA was noted in both groups, but the improvement rate was faster in the non-CME group. Univariate analysis showed that young age (OR 0.9, CI 0.84-0.96, p = 0.02), air tamponade (OR 8.62, CI 1.92-38.73, p = 0.005), and silicone oil tamponade (OR 2.31, CI 1.02-51.69, p = 0.048) represented risk factors for the presence of CME after PPV. Conversely, intraoperative posterior capsulotomy and intravitreal steroid administration were not associated with the incidence of CME. The risk factors for new postoperative CME included air tamponade (OR 3.80, CI 1.62-8.92, p = 0.002) and increased preoperative central retinal thickness (OR 1.01, CI 1.00-1.01, p = 0.011). However, in the multivariate analysis none of the evaluated parameters was found to be statistically significant.

Conclusions
The presence of cystoid macular edema is a negative prognostic factor after PPV in ERM patients. There is no link between an increased incidence of CME and the stage of ERM or intraoperative factors such as posterior capsulotomy, intraoperative steroid administration, ILM peeling, or the type of tamponade.

słowa kluczowe:

błona przedsiatkówkowa, optyczna koherentna tomografia, OCT, torbielowaty obrzęk plamki, CME, kapsulotomia tylna

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.