en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
Standardy etyczne i procedury
b>Standardy medyczne i procedury

Wydawnictwo Termedia zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Uważnie śledzimy stowarzyszenia branżowe, takie jak Komitet Etyki Publikacji (COPE), Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (ICJME) i Światowe Stowarzyszenie Redaktorów Medycznych (WAME), które określają standardy i dostarczają wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań.

Korekta językowa

Zmiany w pracy po korekcie językowej powinny być ograniczone tylko do błędów drukarskich; inne zmiany będą naliczone autorom. Aby zachować płynność procesu publikacji prace po korekcie językowej powinny zostać sprawdzone przez autorów i odesłane w ciągu 48h drogą elektroniczną, faksem lub pocztą kurierską. Jeśli wydawca nie otrzyma odpowiedzi od autorów w ciągu 10 dni, uznaje się, że artykuł nie wymaga poprawek i zostanie opublikowany.

Obowiązki i odpowiedzialność autorów

Autor jest zobowiązany do przygotowania i przesłania artykułu zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję czasopisma. Ponadto autor jest zobowiązany do złożenia redakcji uzupełnionego oświadczenia, w którym zostanie zawarte: oświadczenie o oryginalności treści artykułu (praca jeszcze nigdzie nieopublikowana), integralność praw autorskich innych osób, brak konfliktu interesów lub jego opisanie, a także pozwolenie na opublikowanie artykułu w czasopiśmie. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych relacji, które mogą być postrzegane jako stronniczość ich pracy.

Kryteria autorstwa i/lub kto powinien być wymieniony jako współpracownik

Wydawnictwo Termedia w zakresie kryteriów autorstwa i / lub kto powinien być wymieniony jako współtwórca, przestrzega standardów zalecanych przez COPE (Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat tych kryteriów można znaleźć w raporcie COPE publicationeticsics.org/files/2003pdf12_0.pdf

Obowiązki i odpowiedzialność recenzentów

Artykuły są recenzowane zgodnie z modelem "single blind review" i publikowane w systemie otwartego dostępu (open access). Recenzent dokonuje recenzji za pomocą systemu elektronicznego na podstawie pytań przygotowanych dla konkretnego czasopisma. Recenzent może również wysyłać indywidualne komentarze do opublikowania w treści artykułu.

Obowiązki i odpowiedzialność redaktorów

Redaktorzy są odpowiedzialni za podjęcie decyzji, który z artykułów zostanie zaakceptowany do publikacji. Redaktorzy działają w wyważony, obiektywny i uczciwy sposób, wykonując swoje obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.