en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2017
vol. 119
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Znaczenie badania pola widzenia u pacjentów z obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego i idiopatycznym nadciśnieniem śródczaszkowym

Iwona Obuchowska
1
,
Zofia Mariak
1

1.
Department of Ophthalmology Medical University in Bialystok
Data publikacji online: 2017/11/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
podkreślenie roli badania pola widzenia w monitorowaniu pacjentów z idiopatycznym nadciśnieniem śródczaszkowym.

Materiał i metody
do badań włączono 48 pacjentów ze świeżo rozpoznanym idiopatycznym nadciśnieniem śródczaszkowym. U wszystkich chorych wykonano wstępne rutynowe badania neurologiczne i okulistyczne, poszerzone o automatyczną perymetrię, oraz badanie kontrolne po 4–6 miesiącach leczenia. Na podstawie pierwszego badania kwalifikowano pacjentów do leczenia, które obejmowało obniżenie masy ciała, stosowanie diety z niską zawartością soli, doustną podaż acetazolamidu lub innego diuretyku, podawanie steroidów oraz dekompresję osłonek nerwu wzrokowego, którą wykonano w 3 przypadkach.

Wyniki
ubytki w polu widzenia w wyjściowej perymetrii prezentowało 39 chorych (81%). Najczęściej stwierdzanymi defektami pola widzenia były: poszerzenie plamy ślepej, zazwyczaj skojarzone z częściowym ubytkiem obwodowego pola (29 oczu, 38,7%), uogólnione zawężenie obwodu (16 oczu, 21,3%) oraz ubytek pęczkowy włókien nerwowych z poszerzeniem plamy ślepej lub bez jej poszerzenia (15 oczu, 20%). U 28 pacjentów (58%) wynik kontrolnej perymetrii różnił się od wyniku wyjściowego. U 3 osób, u których wynik pierwszego badania perymetrycznego był prawidłowy, stwierdzono ubytki w polu widzenia. W grupie pacjentów z nieprawidłowym wynikiem pierwszej perymetrii poprawę parametrów pola widzenia zauważono u 60% leczonych, a brak poprawy, a nawet pogorszenie, u 86% nieleczonych.

Wnioski
u pacjentów z idiopatycznym nadciśnieniem śródczaszkowym leczenie poprawia parametry pola widzenia. Badanie okulistyczne, w tym perymetria, ma kluczowe znaczenie w procesie kwalifikacji pacjentów do leczenia, ocenie leczenia oraz monitorowaniu jego wyników u pacjentów z idiopatycznym nadciśnieniem śródczaszkowym.Aim
To determine the role of visual field testing in the monitoring of patients with idiopathic intracranial hypertension.

Material and methods
48 patients with newly diagnosed idiopathic intracranial hypertension were enrolled. Routine neurologic and ophthalmic examinations as well as automated perimetry were performed in all patients at baseline and 4–6 months later. Based on baseline findings, the subjects were referred for further treatment which included reduction of body weight, sodium-restricted diet, oral acetazolamide or other diuretic agent, corticosteroids and, in three cases, also optic nerve sheath decompression.

Results
39 patients (81%) presented with visual field defects on baseline perimetry. The most commonly found visual field defects included blind spot enlargement, usually with concomitant partial peripheral rim (29 eyes, 38.7%), generalized constriction (16 eyes, 21.3%) and nerve fiber bundle defect with or without concomitant blind spot enlargement (15 eyes, 20%). In 28 patients (58%), the findings of follow-up perimetry differed from baseline. Visual field defects were found in 3 persons with normal visual field at baseline. Up 60% of treated patients with abnormal baseline perimetry showed an improvement in visual field parameters, whereas 86% of untreated patients had no change in visual field parameters whatsoever.

Conclusions
Treatment of patients with idiopathic intracranial hypertension contributes to the improvement of visual field parameters. Ophthalmic examination with perimetry is a critical component of baseline status evaluation, treatment recommendations and monitoring treatment outcomes in patients with idiopathic intracranial hypertension.

słowa kluczowe:

obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, pole widzenia, idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.